top of page

Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: Ukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

 

CILJI :

 • povečati obseg prizvodnje na kmetiji

 • razširiti ponudbo tržnih proizvodov

 • posodobiti sadovnjake s sortami, ki bolje prenašajo sušo in pozebo

 • prilagoditev na podnebne spremembe

 • zagotoviti najvišjo kakovost pridelkov

 • nakup nove specialne kmetijske mehanizacije za kmetovnje na strmih terenih

 • nakup nove informacijsko-komunikacijske tehnologije

 • obraževanje, povezano s tujimi jeziki in trajnostnim kmetovanjem

 • zaposlitev na kmetiji

 

PRIČAKOVANI REZULTATI : 

 • povečanje pridelave sadja in grozdja

 • obnovitev in zasaditev novih sadovnjakov z odpornejšimi sortami rastlin

 • ureditev malih namakalnih sisemov

 • posodobitev namenske kmetijske mehanizacije za ekološko obdelavo

 • posodobitev informacijsko-komunikacij opreme

 • ohranjanje in razvijanje ekološkega in biodinamčnega načina kmetovanja

 • povečanje izvoza

 • redna in polna zaposlitev na kmetiji

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

 

Cilji: Zmanjšati negativne vplive kmetovanja na okolje in prilagajanje podnebnim spremembam

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti krajine, okolju neškodljivo gospodarjenje s tlemi in vodami. Pokritost tal v vseh intenzivnih nasadih, sadovnjakih in vinogradih.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

 

Cilji: Izvajati in nadaljeti ekološki način kmetovanja in varovanja okolja

Pričakovani rezultati: Izboljševanje rodovitnosti tal in odpornosti kulturnih rastlin. Povečanje kakovosti pridelkov in zagotovitev zdravih plodov. Izboljševanje biotske raznovrstnosti celotne pokrajine in ohranjanje virov pithe vode

Naziv aktivnost: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

 

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, poseljenost podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi omejitvami

Pričakovani rezultati: Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranitev obdelanih površin, zlasti tistih z naravnimi omejitvam. Ohranitev in nadaljevanje poseljenosti podeželskih območij. Zagotavljanje vseh javnih koristi na težjih območjih, gozdnih in gorskih ter na območjih z drugimi posebnimi omejitvami.

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – ​2020 (www.program-podezelja.si/)

bottom of page